Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowelizacja ustawy o odpadach przyjęta przez Sejm

Sejm uchwalił wczoraj ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2951).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw jest senacką inicjatywą ustawodawczą, której celem jest umożliwienie realizowania Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” oraz regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z dokumentu „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa partnerstwa” zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., zgodnie, z którym ze środków Unii Europejskiej finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w tworzonych przez zarządy województw planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Przyjęta wczoraj ustawa zawiera także bardzo ważne dla przedsiębiorców działających w branży odpadowej przepisy dotyczące przedłużenia okresu utrzymania w mocy zezwoleń wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach do stycznia 2016 r. Pierwotnie miały one obowiązywać jedynie do 23 stycznia 2015 r., poprawkę do projektu senackiego w tym zakresie wprowadzili w listopadzie posłowie z sejmowej podkomisji nadzwyczajnej – pisaliśmy o tym tutaj. Dzięki temu rozwiązaniu podmioty, które nie uzyskały jeszcze nowych decyzji na gospodarowanie odpadami nie będą musiały wybierać pomiędzy zawieszeniem działalności, a działaniem bez zezwolenia i narażaniem się na dotkliwe kary administracyjne.

Szczegóły:
Sprawozdanie połączonych Komisji o projekcie – druk nr 2951

Sprawozdanie połączonych Komisji 16.12.2014 r.

Głosowania w Sejmie 17.12.2014 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.