Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach

W Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj (pod poz. 151) nowelę ustawy o  biokomponentach i biopaliwach. Nowelizacja ma dokonać pełnego wdrożenia postanowień dyrektywy 2009/28/WE do polskiego porządku prawnego i tym samym uchronić nasz kraj przed wysokimi karami.

Zgodnie z art. 27 dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE państwa członkowskie UE miały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 5 grudnia 2010 r.

Polska przyjęła co prawda kilka aktów prawnych w tym zakresie, ale Komisja Europejska uznała, że żaden z nich nie wdraża przedmiotowej dyrektywy w dostatecznym stopniu. W 2013 r. KE skierowała w tej sprawie skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, żądając wymierzenia kary w wysokości ponad 133 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przepisów, pierwotnie żądana kwota kary w październiku 2014 r. została obniżona do ponad 61 tys. euro za każdy dzień opóźnienia.

Zdaniem autorów projektu przedmiotowej nowelizacji wprowadzenie nowych przepisów powinno kompleksowo uregulować sprawy związane z wdrożeniem postanowień dyrektywy 2009/28/WE do polskiego porządku prawnego i doprowadzić do wycofania skargi przez Komisję Europejską. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 12 lutego 2015 r.

Szczegóły:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 151)

Share Button

Comments are closed.