Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Instalacje OZE tylko na obszarach z MPZP?

Wczoraj Rada Ministrów pozytywnie oceniła komisyjny projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane. W przedmiotowym projekcie przyjęto zasadę, że obiekty służące wytwarzaniu energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Propozycje sejmowych Komisji: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej są odpowiedzią na problemy związane z lokalizacją i eksploatacją obiektów służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym elektrowni wiatrowych, których lokalizacja w pobliżu budynków mieszkalnych jest często oceniana przez społeczności lokalne jako uciążliwa. Projekt zakłada przede wszystkim, że obiekty służące wytwarzaniu energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (bez możliwości zastosowania w takich przypadkach procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy).

Rząd zasadniczo pozytywnie ocenia propozycje zmian dotyczące lokalizacji instalacji służących wytwarzaniu energii z OZE oraz poszerzenia udziału społeczności lokalnych w procesie ich lokalizacji, co gwarantuje procedura uchwalania planu miejscowego. W przypadku stosowania procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej OZE, przepisy nie pozwalają na równoważenie interesów inwestora i społeczeństwa. Zdaniem rządu, nowe rozwiązania nie wpłyną negatywnie na proces inwestycyjny dotyczący OZE. Już teraz istotna część obiektów OZE, w tym elektrowni wiatrowych, jest lokalizowana na podstawie MPZP, tj. przy udziale społeczności lokalnej.

Szczegóły:
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane (druk sejmowy nr 2964)

Share Button

Comments are closed.