Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Inicjatywy obywatelskie dla środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach części II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Program odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej.

Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez: angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju; rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw; uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego; usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

Nabór wniosków odbędzie się od 7 listopada 2014 roku do 31 stycznia 2015 r. Budżet programu wynosi 5 mln zł.  Wysokość dotacji może wynosić od 200 tys. zł do 500  tys. zł (do 100% kosztów kwalifikowanych projektu). Beneficjantami programu mogą być niezależne, doświadczone, stabilne fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Share Button

Comments are closed.