Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Sejmie

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk sejmowy nr 3151).

Opracowanie projektu przedmiotowej ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa zasadniczo zmienia system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym, to jest do roku 2020.

System ten obejmie emisję gazów cieplarnianych z instalacji i operacji lotniczych i będzie dotyczył m.in. dwutlenku węgla i podtlenku azotu. Przede wszystkim projekt wprowadza nowy sposób dystrybucji uprawnień do emisji. Obok bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym będzie funkcjonował system sprzedaży uprawnień na aukcji przez państwa członkowskie. Projekt ustawy stwarza możliwość sprzedaży uprawnień do emisji na krajowej platformie aukcyjnej prowadzonej przez spółki prowadzące rynek giełdowy i pozagiełdowy pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Wpływy ze sprzedaży uprawnień stanowić będą dochód budżetu państwa. Co najmniej 50% środków z aukcji lub ich równowartość będzie się przeznaczać na politykę klimatyczną w przypadkach określonych w ustawie. Projekt ustawy wprowadza dwa wyjątki od systemu aukcyjnego: derogacje dla energetyki oraz krajowe środki wykonawcze. W ramach derogacji dla energetyki instalacje wytwarzające energię elektryczną mają zagwarantowaną możliwość uzyskania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji w zamian za poczynione inwestycje.

Szczegóły:
Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk sejmowy nr 3151)

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Sejmie

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.