Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Gorzów Wlkp. zamierza pozbyć się azbestu

Miasto Gorzów Wielkopolski zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o dotację na 2015 rok na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów gospodarczych. Beneficjentem przyznanych środków będzie Miasto Gorzów Wlkp. i na zlecenie miasta firma wyłoniona z przetargu będzie usuwała wyroby azbestowe.

Dofinansowanie nie będzie obejmować osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, które we własnym zakresie dokonały już demontażu i unieszkodliwienia na składowisku odpadów wyrobów zawierających azbest. Zainteresowani mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. do 31 grudnia 2014 r. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, rodzaj i miejsce występowania wyrobów zawierających azbest oraz ich ilość (m2).

Jednocześnie Urząd Miasta przypomina właścicielom, zarządcom lub użytkownikom miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest o obowiązku przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania – określonym w art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informację taką składają wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, pozostałe podmioty właściwemu marszałkowi województwa – corocznie w terminie do dnia 31 stycznia. Kto nie wypełnia tego obowiązku, podlega karze grzywny.

Źródło: www.gorzow.pl

Film „Praktycznie o azbeście”:

Film zrealizowany został przez Federację Zielonych GAJA w ramach projektu „Kampania antyazbestowa”. Więcej na www.bezazbestu.eu

Share Button

Comments are closed.