Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Dziennik Ustaw z dnia 7 listopada 2014 r.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (poz. 1542) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (poz. 1546).

Rozporządzenia wydano odpowiednio na podstawie art. 148 ust. 1 i art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepisy opublikowanych aktów wykonawczych dokonują w zakresie swoich regulacji wdrożenia m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, ze zm.). Należy zaznaczyć, że państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy do dnia 7 stycznia 2013 r.

Szczegóły:
Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Share Button

Comments are closed.