Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Definicja oczka wodnego

Definicja „oczka wodnego”, w świetle art. 29 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego, przy wykorzystaniu elementu potocznego rozumienia tego pojęcia, jest spełniona, jeśli otwarty zbiornik wodny służy celom rekreacyjnym, o lustrze wody nie przekraczającym 30 m2, bez względu na inne gabaryty inwestycji oraz nieszkodliwe dla środowiska materiały użyte do jego budowy.

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – robót budowlanych – powinno być co do zasady poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zasadę tą wyraża art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowiąc, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątkiem od tej zasady jest art. 29 tejże ustawy, ustalający katalog budów i robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Zgodnie z ust. 1 pkt 15 wskazanego artykułu pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2. Natomiast stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane budowa, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 15 wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Określenie „oczka wodnego”, dla którego nie jest wymagane pozwolenie na budowę, należy wywieść wprost z art. 29 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego oraz z niektórych punktów art. 29 poprzez porównanie tego pojęcia z obiektami w nich wymienionymi. „Przydomowe baseny” (wymienione w pkt 15), „przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę” (pkt 3), „szczelne zbiorniki na gnojówkę o pojemności do 25 m3” (art. 29 ust. 1 pkt 1c) nie mogą kojarzyć się z niczym innym, jak tylko ze szczelnymi zbiornikami betonowymi posadowionymi w ziemi, gromadzącymi wodę lub zanieczyszczenia. Należy też zwrócić uwagę, że jedynym ograniczeniem, jakie zawarł ustawodawca w zapisie art. 29 ust. 1 pkt 15 jest powierzchnia przydomowych basenów i oczek wodnych „do 30 m2„. A contrario: gdyby istotne, z budowlanego punktu widzenia, były inne gabaryty tych obiektów oraz materiały użyte do ich budowy, to zapewne takie ograniczenia znalazłyby się w ww. zapisie.

Wyrok WSA w Białymstoku z 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 932/13, prawomocny

Share Button

Comments are closed.