Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Projekt rozporządzenia o warunkach transportu odpadów

W dniu dzisiejszym opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. Konieczność wydania przepisów określających minimalne wymogi dla transportu odpadów wynika z rezygnacji z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów oraz braku przepisów uszczegóławiających wymagania dla transportu odpadów innych niż niebezpieczne.

Obecnie transport odpadów jest prowadzony w sposób określony w zezwoleniach (organ właściwy wydając zezwolenie określa w nim, w szczególności warunki i sposób transportu odpadów. Rozporządzenie ma na celu określenie wymagań dla transportu odpadów, których wymóg przestrzegania będzie obligatoryjny dla wszystkich podmiotów prowadzących taką działalność. Wymogi dla prowadzących działalność w tym zakresie będą jednakowe. Rozporządzenie powinno przyczynić się do ograniczenia nieprawidłowości w prowadzeniu transportu odpadów, w tym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podczas jego prowadzenia.

Rozporządzenie w szczególności wskazuje, że transportujący odpady powinien prowadzić transport odpadów w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się transportowanych odpadów poza środki transportu. Ponadto transport odpadów powinien być prowadzony w taki sposób, aby transportowane odpady nie przemieszczały się w środku transportu. Do najistotniejszych narzędzi interwencji należy propozycja wprowadzenia oznakowania środków transportu mająca na celu usprawnienie ich identyfikacji. Wprowadzenie takiego wymogu powinno przyczynić się do usprawnienia kontroli obrotu odpadami w Polsce.

Szczegóły:
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu

Share Button

Comments are closed.