Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Zezwolenia na gospodarowanie odpadami

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność wydane przed 23 stycznia 2013 r., decyzje:

  • w zakresie zezwoleń na zbieranie odpadów;
  • w zakresie zezwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów;
  • wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do 23 stycznia 2015 r. posiadacz odpadów jest zobowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2015 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.

Jeżeli chcesz powierzyć przygotowanie wniosku o wydanie nowej decyzji na gospodarowanie odpadami profesjonalistom napisz na adres:
kontakt@zieloneprawo.com